دیدارسرطایفه شاهوزهی بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وبخشداربخش مرکزی

کد مطلب: 423488  |  تاريخ: پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷  |  ساعت: ۱۰:۲۸


دیدارسرطایفه شاهوزهی بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وبخشداربخش مرکزی

صبح امروزپس ازحضورحاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی دررزمایش اقتدارعاشورایی محمدرسول الله 2دیداری باآقای احمدرضاریگی معاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وهمچنین بخشداربخش مرکزی آقای آسوده داشتند.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی –

پس ازحضورحاج محمدشاهوزهی در رزمایش محمدرسول الله 2دیداری بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان داشتند که درابتدای ورود متوجه خلوت بودن فرمانداری شدندکه بعدازپرسش از آقای احمدرضاریگی مشخص گردید درفرمانداری ازهنگام ورود ارباب رجوع ظرف مدت پنج دقیقه باید کارش انجام گیردکه نشان ازمدیریت جهادی این نهاد دارد.حاج محمدرضاشاهوزهی افزود: جاداردکه ازآقای نخعی بخاطراین نوع مدیریت جهادی تشکرویژه گردد.

دراین دیدارسرطایفه شاهوزهی با اشاره به مشکلات مردم منطقه کریم آباد زاهدان افزود:یکی ازمسائل کارهای عمرانی این  است که ما درمنطقه کریم آباد دبیرستان دخترانه نداریم حتی پارک یامجتمع فرهنگی تفریحی که جوانان اوقات فراغت خود رابگذرانند نیزوجود ندارد.بحث دیگرلایه روبی کانال بلوارشهدای شاهوزهی است که اخیرا ازضلع جنوبی شروع شده است که مدتها بود لایه روبی نشده بود ومشکلات بهداشتی برای مردم منطقه ایجاد نموده بود .روشنایی معابروفضای سبزبلوارشهدای شاهوزهی نیزازدیگرمسائل ومشکلات منطقه است.همچنین حاج محمدرضاشاهوزهی درخصوص مشکلات شناسنامه افراد فاقدمدارک شناسایی نیز صبحت نمودند.وی همچنین افزود:امروزمردم  خیلی بیش تراز25هزارنفردرمراسم رزمایش حضوریافتندکه نشان ازولایت مداری مردم استان دارد.

احمدرضاریگی معاونت عمرانی فرمانداری زاهدان  افزود:درخصوص فضای سبز،باغ مهاجرباید توسط شهرداری تملک گرددوبه پارک تبدیل شود .درخصوص احداث دبیرستان نیز باسازمان نوسازی هماهنگی خواهیم کرد.دانش آموزان فاقدشناسنامه بامراجعه به فرمانداری می توانند درمدارس مربوطه ادامه تحصیل دهند.هدف جلب رضایت مردم است ماجزو خادمین ملت هستیم .واجازه نمی دهیم که مراجعه کننده درفرمانداری معطل گردد.وظرف مدت 5دقیقه باید کارش انجام شود.

همچنین حاج محمدرضاشاهوزهی دیداری باسرپرست بخشداری مرکزی جناب مهندس آسوده داشتند.

دراین دیدارحاج محمدرضاشاهوزهی به مشکلات بخش مرکزی استان ازقبیل احداث بازارچه مرزی اشاره نمودوافزود:مسیرگازنیزکه ازاینجا می گذرد باید مشکل گازروستائیان حل گرددوبه روستاها نیزگازرسانی شودوهمچنین معضل  کم آبی باآبرسانی به روستاها  حل گردد. جناب مهندس آسوده شماازفرزندان بومی استان وتحصیل کرده هستید وبامشکلات مردم منطقه آشنایی کامل دارید.ازتوانمندی سران طوایف نیز استفاده گرددکه به گفته حضرت آقا سران طوایف نقش کلیدی رادراستان بازی می کنند.ازسران طوایف مشاوره گرفته شود .وازظرفیت آنهادربخش های مختلف اقتصادی ، امنیتی وسیاسی  استفاده گردد.

مهندس سعید آسوده سرپرست بخشداری مرکزی افزودند:درخصوص مشکلات گاز باید درروستاها نماینگی ایجادگردد که سیلندرگازراازشرکت گازخریداری نماید تا روستائیان بامشکلات گاز روبرو نشوند وبرای سیلندرگاز به شهرمراجعه نکنند واین خود اشتغال زایی است.بنده درخواست پانزده دکل مخابراتی داده ام که سه دکل تا نیمه اول سال 98 یکی درروستای خواجه مسک ویک دکل درچشمه زیارت ویک دکل درشندک نصب می گردد.وی همچنین درخصوص مشکل روستای الله آباد پوگی نیز قول پیگیری داد.سعید آسوده ادامه داد:مردم ولی نعمت اند باید طرح های روستایی درکمیته برنامه ریزی مصوب شود تا به هنگامآمدن اعتبار طرحی باشد که تخصیص گردد.همچنین وی افزود بنده به کمک تمامی شما برادران وبزرگان  احتیاج دارم وهمه باید باهم مشارکت داشته باشیم تا منطقه آباد گردد.درپایان حاج محمدرضاشاهوزهی اززخمات مهندس شهنوازی تشکر نمودندوآرزوی سلامتی وخدمت رسانی برای بخشدارجوان بخش مرکزی نمودند.


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423488/5

چاپ خبر
دیدارسرطایفه شاهوزهی بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وبخشداربخش مرکزی

کد مطلب: 423488  |  تاريخ: پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷  |  ساعت: ۱۰:۲۸


دیدارسرطایفه شاهوزهی بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وبخشداربخش مرکزی

صبح امروزپس ازحضورحاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی دررزمایش اقتدارعاشورایی محمدرسول الله 2دیداری باآقای احمدرضاریگی معاونت عمرانی فرمانداری زاهدان وهمچنین بخشداربخش مرکزی آقای آسوده داشتند.

پایگاه اطلاع رسانی طایفه شاهوزهی –

پس ازحضورحاج محمدشاهوزهی در رزمایش محمدرسول الله 2دیداری بامعاونت عمرانی فرمانداری زاهدان داشتند که درابتدای ورود متوجه خلوت بودن فرمانداری شدندکه بعدازپرسش از آقای احمدرضاریگی مشخص گردید درفرمانداری ازهنگام ورود ارباب رجوع ظرف مدت پنج دقیقه باید کارش انجام گیردکه نشان ازمدیریت جهادی این نهاد دارد.حاج محمدرضاشاهوزهی افزود: جاداردکه ازآقای نخعی بخاطراین نوع مدیریت جهادی تشکرویژه گردد.

دراین دیدارسرطایفه شاهوزهی با اشاره به مشکلات مردم منطقه کریم آباد زاهدان افزود:یکی ازمسائل کارهای عمرانی این  است که ما درمنطقه کریم آباد دبیرستان دخترانه نداریم حتی پارک یامجتمع فرهنگی تفریحی که جوانان اوقات فراغت خود رابگذرانند نیزوجود ندارد.بحث دیگرلایه روبی کانال بلوارشهدای شاهوزهی است که اخیرا ازضلع جنوبی شروع شده است که مدتها بود لایه روبی نشده بود ومشکلات بهداشتی برای مردم منطقه ایجاد نموده بود .روشنایی معابروفضای سبزبلوارشهدای شاهوزهی نیزازدیگرمسائل ومشکلات منطقه است.همچنین حاج محمدرضاشاهوزهی درخصوص مشکلات شناسنامه افراد فاقدمدارک شناسایی نیز صبحت نمودند.وی همچنین افزود:امروزمردم  خیلی بیش تراز25هزارنفردرمراسم رزمایش حضوریافتندکه نشان ازولایت مداری مردم استان دارد.

احمدرضاریگی معاونت عمرانی فرمانداری زاهدان  افزود:درخصوص فضای سبز،باغ مهاجرباید توسط شهرداری تملک گرددوبه پارک تبدیل شود .درخصوص احداث دبیرستان نیز باسازمان نوسازی هماهنگی خواهیم کرد.دانش آموزان فاقدشناسنامه بامراجعه به فرمانداری می توانند درمدارس مربوطه ادامه تحصیل دهند.هدف جلب رضایت مردم است ماجزو خادمین ملت هستیم .واجازه نمی دهیم که مراجعه کننده درفرمانداری معطل گردد.وظرف مدت 5دقیقه باید کارش انجام شود.

همچنین حاج محمدرضاشاهوزهی دیداری باسرپرست بخشداری مرکزی جناب مهندس آسوده داشتند.

دراین دیدارحاج محمدرضاشاهوزهی به مشکلات بخش مرکزی استان ازقبیل احداث بازارچه مرزی اشاره نمودوافزود:مسیرگازنیزکه ازاینجا می گذرد باید مشکل گازروستائیان حل گرددوبه روستاها نیزگازرسانی شودوهمچنین معضل  کم آبی باآبرسانی به روستاها  حل گردد. جناب مهندس آسوده شماازفرزندان بومی استان وتحصیل کرده هستید وبامشکلات مردم منطقه آشنایی کامل دارید.ازتوانمندی سران طوایف نیز استفاده گرددکه به گفته حضرت آقا سران طوایف نقش کلیدی رادراستان بازی می کنند.ازسران طوایف مشاوره گرفته شود .وازظرفیت آنهادربخش های مختلف اقتصادی ، امنیتی وسیاسی  استفاده گردد.

مهندس سعید آسوده سرپرست بخشداری مرکزی افزودند:درخصوص مشکلات گاز باید درروستاها نماینگی ایجادگردد که سیلندرگازراازشرکت گازخریداری نماید تا روستائیان بامشکلات گاز روبرو نشوند وبرای سیلندرگاز به شهرمراجعه نکنند واین خود اشتغال زایی است.بنده درخواست پانزده دکل مخابراتی داده ام که سه دکل تا نیمه اول سال 98 یکی درروستای خواجه مسک ویک دکل درچشمه زیارت ویک دکل درشندک نصب می گردد.وی همچنین درخصوص مشکل روستای الله آباد پوگی نیز قول پیگیری داد.سعید آسوده ادامه داد:مردم ولی نعمت اند باید طرح های روستایی درکمیته برنامه ریزی مصوب شود تا به هنگامآمدن اعتبار طرحی باشد که تخصیص گردد.همچنین وی افزود بنده به کمک تمامی شما برادران وبزرگان  احتیاج دارم وهمه باید باهم مشارکت داشته باشیم تا منطقه آباد گردد.درپایان حاج محمدرضاشاهوزهی اززخمات مهندس شهنوازی تشکر نمودندوآرزوی سلامتی وخدمت رسانی برای بخشدارجوان بخش مرکزی نمودند.


http://www.shahoozehi.ir/detail/News/423488/5

چاپ خبر