کلیه اخبار مرتبط با واژه حاج محمدشاهوزهی طی بیانیه ای عملیات غرورآفرین مرصاد راگرامی داشت.
بیانیه سرطایفه حاج محمدشاهوزهی درخصوص عملیات مرصاد

حاج محمدشاهوزهی طی بیانیه ای عملیات غرورآفرین مرصاد راگرامی داشت.
یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۵:۰۵