کلیه اخبار مرتبط با واژه حضورپرشورطایفه شاهوزهی درراهپیمایی روزملی مبارزه بااستکبار جهانی
حضورپرشورطایفه شاهوزهی درراهپیمایی روزملی مبارزه بااستکبار جهانی

حاج محمدرضاشاهوزهی سرطایفه شاهوزهی درراهپیمایی 13آبان شرکت نمودند.
دوشنبه ۱۳ آیان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۸:۰۵