کلیه اخبار مرتبط با واژه حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت
حضورجناب سرهنگ شهرکی وهیئت همراه درگروهان شهدای وحدت
به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج:

ظهرامروزجناب سرهنگ شهرکی مسئول حفاظت فیزیکی فرودگاه بین المللی زاهدان به مناسبت هفته بسیج درگروهان شهدای وحدت تیپ نیروی مخصوص سلمان فارسی حضوریافتند. دراین دیدارازمحمدرضاشاهوزهی فرمانده گروهان شهدای وحدت تجلیل به عمل آمد.
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۴:۲۱